Nguyễn, Thị Đào, Gia Mạnh Ngô, và Ngọc Ánh Trần. “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Ba 2, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8358.