Nguyễn, Ngọc Thái, Hữu Thông Trần, và Trần Hưng Hà. “TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ DIQUAT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8359.