Trịnh , Tú Thanh, Từ Mỹ Diệp, Ý Lan Võ, Nguyễn Minh Thư Trần, và Thị Mỹ Tiên Nguyễn. “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8369.