Phạm, Thị Thu Thuỷ, Tuấn Đạt Nguyễn, Hữu Quân Nguyễn, Quốc Đại Nguyễn, Xuân Thắng Phạm, và Thành Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8464.