Ngô, Tuấn Anh, Quốc Hưng Nguyễn, Huy Hiếu Đào, Tiến Đông Nguyễn, Quang Thái Trần, Anh Tuấn Hoàng, Hoài Nam Hà, Công Hiếu Đặng, và Đức Linh Hà. “PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8471.