Đỗ, Mạnh Hùng, Thái Dũng Phạm, Văn Tùng Trần, và Ngọc Chánh Tín Võ. “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8475.