Nhuien, Viet Khynh, Quốc Tùng Mai, và Văn Huy Nguyễn. “LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8490.