Vũ, Văn Tài, và Tuấn Cảnh Phạm. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN DÀI MỎM TRÂM TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM (2018-2023)”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8492.