Trần, Quốc Hòa, và Xuân Yên Đậu. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ XOẮN TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8505.