Đỗ, Tuấn Đạt, Thị Thu Hà Nguyễn, và Thị Huyền Thương Phan. “NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ ”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8507.