Nguyễn, Huy Đông, Thị Kiều Oanh Nguyễn, Thị Huyền Nguyễn, Đình Minh Phạm, và Hoàng Bích Nga Lê. “ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN EP15A3 CỦA CLSI TRONG XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PHENYLALANINE TRÊN HỆ THỐNG VICTOR 2D CỦA PERKIN ELMER”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8511.