Vũ, Thiên Tài, Quốc Chính Lương, Thị Hương Giang Bùi, và Hữu Thông Trần. “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 2 (Tháng Hai 20, 2024). Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8514.