Nguyễn , Văn Thống, Quốc Đạt Ngô, Hưng Thịnh Nguyễn, và Hữu Ngọc Tuấn Nguyễn. “XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8558.