Nguyễn , Thu Trang, và Anh Tú Đỗ. “KẾT QUẢ HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL VÀ CARBOPLATIN BƯỚC 1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8871.