Phạm , Thị Quế, Anh Tú Đỗ, và Thắng Trần. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8884.