Đỗ , Ngọc Sơn, Văn Nam Nguyễn, và Thị Hương Giang Bùi. “TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA (PtcCO2) VỚI PaCO2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8910.