Nguyễn , Thị Giang, Thị Huyền Nguyễn, và Minh Tuệ Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH U THẦN KINH NỘI TIẾT PHỔI”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8912.