Trần , Bích Thủy, và Nguyễn Thế Nguyên Phùng. “ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8919.