Trần , Phương Đông, và Thị Hồng Nhung Phan. “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP KÉO GIÃN CỘT SỐNG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 536, no. 2 (Tháng Ba 25, 2024). Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8924.