Nguyễn, Văn Việt, Tuấn Anh Đỗ, Quế Sơn Trần, Thị Huệ Nguyễn, và Văn Thành Bạch. “KẾT QUẢ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ U GAN LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9190.