Đỗ, Tuyết Nhung, và Ngọc Đông Phạm. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U BÌ KẾT GIÁC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC LỚP TRƯỚC SÂU”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9202.