Vũ, Thị Thu Hiền, Thu Trang Hà, Thị Thu Hương Ngô, Thị Thanh Hoa Lê, và Thanh Hằng Nguyễn. “NGHIÊN CỨU SỰ HIỂU BIẾT CỦA THAI PHỤ VỀ TRẦM CẢM SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9211.