Phạm, Thị Hải Yến, Thị Lam Đinh, và Thanh Hiền Lại. “TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM GALANTAMINE KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ ‘THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 20, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9217.