Phạm, Thế Anh, Mạnh Cường Trương, và Huy Phương Trịnh. “ BÁO CÁO CA LÂM SÀNG U MÁU GAN KHỔNG LỒ TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 20, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9231.