Hà, Mạnh Tuấn. “ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM”. Tạp chí Y học Việt Nam 537, no. 2 (Tháng Tư 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9233.