Bùi, Thị Phương Thảo, Thu Hương Nguyễn, Thị Ngọc Anh Đặng, Thị Phương Vũ, Thị Hà Trịnh, và Thị Khánh Tống. “ CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN”. Tạp chí Y học Việt Nam 538, no. 3 (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 28, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9583.