Nguyễn, Quốc Thái, Thanh Hoài Phong Nguyễn, Thành Tấn Mai, Huỳnh Như Mai, và Khắc Minh Thái. “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”. Tạp chí Y học Việt Nam 538, no. 3 (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 28, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9585.