Lương, Thành Đạt, Thành Đạt Nguyễn, Quang Lộc Trần, Xuân Trường Tạ, Sinh Cung Nguyễn, và Thanh Tùng. “NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 538, no. 3 (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9586.