Trần, Thị Thanh Tâm, Thị Cẩm Nhung Võ, Thị Tuyết Lan Hoàng, Thị Thanh Tuyền Võ, Châu Lê, Thị Thanh Tâm Phạm, Thị Diễm Thúy Võ, Thị Bích Dung Nguyễn, Thị Thanh Ý Hồ, Hoài Phương Trần, Uyên Phương Phạm, Nguyễn Thị Loan Phan, Ngọc Anh Thư Nguyễn, Thị Cẩm Vân Văn, và Thị Hồng Minh Nguyễn. “ SỰ HIỂU BIẾT, MỐI QUAN TÂM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ PHÒNG NGỪA HÍT SẶC KHI HỖ TRỢ CHO ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 538, no. 3 (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9600.