Nguyễn, Quốc Thái, Kim Hưng Nguyễn, Thảo Vy Tôn, và Thanh Thảo Vũ. “KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”. Tạp chí Y học Việt Nam 538, no. 3 (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9613.