Lê, Thị Thanh Hoa, Đức Anh Nguyễn, Thị Thùy Dương Trương, Minh Huệ Phạm, Thị Lệ Chi Hoàng, và Ngọc Anh Nguyễn. “THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 2 (Tháng Sáu 10, 2024). Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9811.