Lê, Mạnh Sơn, Văn Phan Nguyễn, Quang Huy Nguyễn, Lê Vinh Đoàn, Vũ Anh Quang Phạm, Thành Luân Nguyễn, Đức Quang Ngô, và Văn Đạt Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN XƯƠNG GÓT BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHUNG - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 2 (Tháng Sáu 10, 2024). Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9815.