Lê, Thế Đường, Quốc Duy Ngô, Duy Thuận Nguyễn, Xuân Quý Ngô, và Văn Quảng Lê. “U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 2 (Tháng Sáu 10, 2024). Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9821.