Trần, Lâm Minh Thư, Ngọc Thụy Minh Trần, Bùi Thanh Trâm Nguyễn, và Hữu Thục Hiền Huỳnh. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 2 (Tháng Sáu 10, 2024). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9827.