Vũ, Đức Bình, Hạ Long Hải Lê, Thành Đạt Tạ, Tín Nghĩa Trần, Thị Lan Trần, Thị Oanh Nguyễn, và Hoàng Việt Nguyễn. “KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 2 (Tháng Sáu 10, 2024). Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9833.