Trần, Đình Toản, Văn Cường Vũ, Thế Hưng Đinh, và Đức Anh Lê. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG NGỰC THẮT LƯNG TRONG PHÂN LOẠI A3, A4 THEO AO SPINE TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Trần Đình Toản1 ,Vũ ”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 1B (Tháng Sáu 18, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9901.