Nguyễn, Dinh, Văn Vinh Chu, Thị Kiều Oanh Nguyễn, Phi Sơn Dương, Văn Triệu Trần, Như Tiến Trần, và Thị Thanh Hằng Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 640 DÃY Ở BỆNH NHÂN NGHI NGỜ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 1B (Tháng Sáu 18, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9916.