Nguyễn, Thị Thanh Hương, Đình Tiến Nguyễn, và Vĩnh Hưng Nguyễn. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ SUY THẬN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CHU KỲ”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 1B (Tháng Sáu 18, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9920.