Nguyễn, Minh Anh, và Thanh Phong Huỳnh. “ĐÁNH GIÁ KẾT CỤC SẢN KHOA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ”. Tạp chí Y học Việt Nam 539, no. 1B (Tháng Sáu 18, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9924.