1.
Quang Vĩnh N, Bá Nhất P, Đức Sơn N, Thu Hà N. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN. VMJ [Internet]. 11 Tháng Chín 2021 [cited 24 Tháng Bảy 2024];505(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1021