1.
Nguyễn TC, Nguyễn TN, Vũ TH, Lương NM, Dương TQ. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG. VMJ [Internet]. 10 Tháng Bảy 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];540(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10257