1.
Bùi TC, Nguyễn VT, Phạm VT, Phạm CP, Võ THT, Chu VT, Nguyễn VT, Vũ SQ. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B. VMJ [Internet]. 10 Tháng Bảy 2024 [cited 22 Tháng Bảy 2024];540(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10261