1.
Thu Soan H, Tiến Thăng V, Thị Phương Lan V, Hoàng Anh K, Cảnh Dương Đỗ. GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 28 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2321