1.
Hoàng Vân Anh N, Phước Lộc Đoàn, Sào Trung N, Hữu Thịnh N, Đình Song Huy N, Duy Long V, Ngọc Mai N, Trần Tuấn Anh N, Thành Đạt N, Thị Thanh Thủy Đỗ, Đình Kiệt T, Hoài Nghĩa N, Minh Duy P, Hoa G, Ngọc Ly Lan T. XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 24 Tháng Bảy 2024];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2327