1.
Thanh Tuyền C, Thy Nhạc Vũ H, Trọng Duy Thức N, Đỗ Hồng Nhung N, Thọ L. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021. VMJ [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 20 Tháng Tám 2022];516(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3046