1.
Hùng Kiên Đỗ. PHÂN TÍCH TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN HÓA CHẤT BỔ TRỢ VINORELBINE/CISPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. VMJ [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2022];516(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3047