1.
Văn Công C. U TẾ BÀO MẦM TINH HOÀN TẠI TRUNG THẤT – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 3 Tháng Mười 2022];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3223