1.
Huyền Thoại N, Duy Kháng N, Thị Hồng Tuyến N. TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 27 Tháng Giêng 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3248