1.
Quốc Doanh N, Thị Thu Trà D, Hương Giang N, Kim Duy V, Thanh Thảo N, Thị Thanh Xuân L, Ngọc Anh N, Thị Quân P, Thị Kim Nhung T, Thị Quỳnh N, Thị Liên Hương N. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 9 Tháng Chạp 2022];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3648