1.
Ánh Dương Đỗ, Thị Giang T, Thị Hồng Diệp Đường, Mạnh Tuấn H. KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 9 Tháng Hai 2023];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3751